Llei de transparència

 

Codi de bon govern corporatiu


Descarrega el codi de bon govern corporatiu (2021) PDF

Aquesta vol ser una guia bàsica sobre les obligacions i les responsabilitats dels patrons de la Fundació Institució Benèfica Amics dels Avis de Navarcles en base a la regulació que de les fundacions es fa al Llibre III del Codi Civil de Catalunya.

La Institució Benèfica Amics dels Avis (en endavant la Fundació), tal com diuen els seus estatuts, és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general. La Fundació té vocació de permanència i exerceix amb caràcter indefinit les seves funcions.

L’àmbit d’actuació de la Fundació és Catalunya, i el seu Patronat té una inequívoca vocació de servei a la seva gent i a tot el territori.

Atès el seu caràcter de fundació, el control de la Fundació el porta a terme la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de fundacions en els termes de la legislació civil de Catalunya.

El Patronat posarà èmfasi en la supervisió, el control i la transparència de les activitats de la Fundació.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les disposicions establertes en els seus estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.