Condició d’USUARI

L’accés o ús del lloc web www.ibada.cat implica tenir la condició d’USUARI del mateix, i l’acceptació de les condicions generals d’utilització, sens perjudici d’aquelles condicions particulars que es puguin pactar individualment, que adquiriran també força obligatòria entre les parts.

Condició de TITULAR

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement als USUARIS de la web www.ibada.cat , de forma directa i gratuïta, la següent informació, relativa al TITULAR del domini,

 1. Nom i denominació social: Institució Benèfica Amics dels Avis, IBADA
 2. Residència i domicili: C. Creueta 51, 08270 Navarcles
 3. Adreça de correu electrònic: ibada@ibada.cat
 4. NIF: G08971749
 5. Inscrita al registre de fundacions amb el núm. 131

Objecte

A través del portal www.ibada.cat el seu TITULAR abans identificat facilita als seus USUARIS l’accés a informacions i la utilització de diferents serveis posats a disposició tant per part del TITULAR com per part de tercers.

Condicions d’ús

L’accés al portal tindrà caràcter gratuït, sens perjudici de que algun dels serveis als que es pot accedir estiguin subjectes al pagament de preu.

 • L’USUARI assumeix la responsabilitat en l’ús del portal.
 • Per a fer ús dels serveis els menors d’edat requeriran del permís dels seus pares o tutors, els que seran responsables dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.
 • L’USUARI es compromet a fer ús adequat dels continguts i serveis que ofereix www.ibada.cat, abstenint-se d’utilitzar-los amb finalitats il·lícites, o que contravinguin els interessos de tercers, siguin contraris als drets humans, o provoquin danys en els sistemes de la web o en els dels seus proveïdors o tercers.
 • El TITULAR disposa de la infraestructura necessària per a evitar danys derivats de la existència de virus informàtics, malgrat no es fa responsable dels potencials danys o errors, que deguts a la presència de qualsevol virus, pugui sofrir el sistema informàtic de l’USUARI quan aquest accedeixi a la pàgina web o la utilitzi.
 • La Institució Benèfica Amics dels Avis, IBADA es reserva el dret a efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que es presten, com la forma en que aquests apareixen presentats o localitzats.

Propietat industrial i intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius del qualsevol classe que apareixen en el portal son propietat del TITULAR de mateix o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al portal i/o als serveis atribueixi  a l’USUARI cap classe de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.

Tanmateix, els continguts son propietat intel·lectual del TITULAR o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’USUARI, ni que aquest pugui fer-ne un ús més enllà de l’estrictament necessari per a un correcte ús del portal i els seus serveis.

Aquesta clàusula inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo, software, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per als seu funcionament, accés i ús, etc.

En virtut del disposat en el Leg. 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució, i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a www.ibada.cat.

Protecció de dades de caràcter personal

El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.

La finalitat d’aquest fitxer serà la  de prestar-li els nostres serveis i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte.

L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça ibada@ibada.cat indicant la referencia RGPD.

Informació addicional sobre Protecció de Dades:

 1. Responsable del tractament.

Identitat: INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS – IBADA – CIF G08971749

Adreça: C/ Creueta, 51 – Navarcles 08270

Correu: ibada@ibada.cat   

 1. Finalitat del tractament de les dades.

Les dades personals que es puguin recollir en aquest formulari per part de INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS – IBADA seran utilitzades per poder contactar-hi, oferir i prestar els serveis propis de l’entitat.

En cap cas s’utilitzaran per cap altra finalitat que no s’hagi especificat en aquest apartat; no seran utilitzades per enviar-li publicitat, si així ho ha manifestat; ni tampoc seran cedides a tercers.

Les dades personals que ens hagi proporcionat s’han de conservar per un període de 10 anys, o bé fins que expressament se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. Aquest termini podrà ser prorrogable tàcitament per períodes anuals si no hi ha voluntat expressa d’alguna de les parts, amb un preavís d’un mes anterior al seu venciment. La conservació de les dades es durà a terme sempre per als fins del seu tractament, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de protegir els drets i llibertats de la persona interessada.

Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada dels mateixos, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

 1. Legitimació del tractament de dades.

La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases jurídiques establertes al RGPD, concretament a l’article 6.1.a), doncs INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS – IBADA sol·licita expressament el consentiment del l’interessat per a què les seves dades puguin ser tractades amb la finalitat prevista en el punt anterior.

Igualment, el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, segons disposa l’article 6.1.b) RGPD.

 1. Destinataris de les dades.

No es preveu que es cedeixin les dades recollides mitjançant el present document a tercers. Sí que es cediran, però, quan es tracti d’una obligació legal o bé del compliment de l’objecte d’un contracte.

 1. Exercici dels drets propis.

Es podran exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, enviant un correu electrònic a ibada@ibada.cat, acompanyat d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu, o bé dirigint-se a les instal·lacions de INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS – IBADA, al C/ Creueta, 51, 08270 Navarcles.  

Xarxes socials

La Institució Benèfica Amics dels Avis, IBADA es troba present a les xarxes socials.  El tractament de les dades que es realitzi de les persones que connectin amb el TITULAR a través d’aquests canals, sigui per fer-se seguidores, o per altres sistemes, es regirà igualment per aquestes condicions generals d’ús, sens perjudici d’aquelles condicions específiques inherents a la xarxa que correspongui .

El TITULAR tractarà les dades de l’USUARI amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-lo d’activitats, productes o serveis del TITULAR , o de tercers que puguin estar relacionats amb la seva activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

Exclusió de garanties i responsabilitat.

Els continguts oferts per la web www.ibada.cat tenen caràcter merament informatiu. La informació continguda no constitueix la prestació de cap servei en concret, i per tant la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’USUARI.

El TITULAR no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de la aplicació o ús concret que es pugui fer de la mateixa.

Tanmateix, www.ibada.cat no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es poguessin ocasionar pel funcionament del lloc web, citant, a títol merament enunciatiu:  errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal, transmissió de virus o programes lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

Enllaços o hipervincles

En cas que a www.ibada.cat es disposessin de enllaços o hipervincles a altres llocs d’internet, la Institució Benèfica Amics dels Avis, IBADA no exercirà cap classe de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el TITULAR assumirà cap responsabilitat per els continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni en garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud , veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’internet. Igualment, la connexió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Vigència i modificacions de les condicions generals d’ús

Les presents condicions romandran en vigor de forma indefinida, sens perjudici de la seva modificació, que podrà ser duta a terme pel TITULAR en qualsevol moment, essent degudament publicades en el lloc web.

Jurisdicció i legislació aplicable

Les relacions entre USUARI i TITULAR es regiran per la normativa estatal aplicable, sotmetent-se a la jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals de la localitat de Manresa.