Informació 93 831 00 37

IBADA

CONSELL DE PARTICIPACIÓ

Les funcions del Consell de participació de centre són:
- Informar anualment sobre la programació general de les activitats del servei.
- Rebre informació periòdica de la marxa general del servei.
- Informar sobre la memòria anual que ha de contenir l’avaluació dels resultats terapèutics, socials i econòmics, de caràcter públic, del servei.
- Fer propostes de millora del servei.
- Fer públics els resultats de la participació.

Està composat pels següents membres:
President/a: Director/a del centre.
Vocals: Quatre persones usuàries del servei o els seus representants legals, un familiar, dues persones que treballin al centre, una representant de l’Administració local i una representant de l’entitat titular.
Secretari/a: designat per la presidència.